JPO

Preinscripcions del 14 al 25 de maig a l'escola. A Barcelona només el 18 i el 25 de maig. Més informació a la pestanya: Preinscripció i matricula

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ


PREINSCRIPCIÓ PFI 2018-2019


REQUISITS

  1. Complir com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d’inici del programa.
  2. No haver obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria
  3. No estar treballant, ni seguint estudis en el sistema educatiu, ni en altres accions de formació en el moment d'iniciar els programes.

   PER FER LA PREINSCRIPCIÓ CAL

    • conèixer i reunir la documentació i els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds,
    • presentar la sol·licitud de preinscripció i la documentació,
    • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes provisionals i quan es publiquen les llistes definitives, després del període per presentar reclamacions,
    • consultar el centre assignat
    • fer la matrícula.

     CALENDARI   

     Preinscripció: del 14 al 25 de maig de 2018 a l'escola
     • 18 i 25 de maig a Barcelona: Consorci d'Educació de Barcelona, pça Urquinaona, 6; de 9h a 14h a la 2a planta.
     Entrevistes: del 14 de maig a l'1 de juny de 2018
     Publicació de les relacions baremades: 4 de juny de 2018
     Reclamacions:
     del 5, 6 i 7 de juny de 2018
     Publicació de les relacions baremades definitives: 13 de juny de 2018 Publicació de l’oferta final: 2 de juliol de 2018
     Publicació de les relacions d’alumnat admès: 2 de juliol de 2018
     Període de matrícula: de l’3 al 10 de setembre de 2018


     DOCUMENTACIÓ

     Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar en el termini establert, la documentació següent:
     • DNI o NIE o passaport de l’alumne/a
     • TSI (targeta sanitària individual) DNI o NIE del pare, mare o tutor
     • Llibre de família
     • DNI dels pares i germans en cas d'alumnes menors d'edat 
     • Padró municipal (en cas de no coincidir amb l’adreça real amb la del DNI o NIE)
     • Resolució de tutela (si és el cas)
     • Certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha realitzat o que s'està realitzant.
     • Informe acadèmic més recent del tutor o psicopedagog.
     En cas de fer un PFI de necessitats educatives especials, també cal afegir
     • Dictamen o compromís d'elaborar-lo per part de de l'EAP (imprescindible en cas de voler cursar un PFI -PIP, els alumnes del Vallès)
     • Certificat de Disminució (si el té)
     • Si ha rebut atenció psicològica o de serveis de salut mental: últim informe
     • Altres observacions de tipus mèdic 
     • Acreditar un PFI de jardineria i viverisme (en cas de voler cursar el PFI-PIP d'horticultura)

     CRITERIS DE VALORACIÓ AL PFI-PIP 

     (destinats a alumnes amb NEE)

     Només es poden valorar aquelles sol·licituds que vagin acompanyades d'un dictamen de l'EAP o del compromís d'elaborar-lo. 


     La sol·licituds i els corresponents dictàmens (o comunicats de realització) emesos per l'EAP són valorats per la Comissió de Garanties del CEB que té en compte

     1. l'adequació de l'alumne al centre
     2. la població de residència, on es prioritzen els alumnes residents a Barcelona

     CRITERIS ESPECÍFICS DE VALORACIÓ al PFI-PTT

     Zona d'influència, s'acredita amb el DNI o document d'empadronament:
     • alumnes de Barcelona: 30 punts
     • alumnes d'altres municipis: 0 punts
     Participació per primera vegada en un PFI, no cal acreditar-ho
     • alumnes que no han cursat un PQPI o un PFI: 20 punts.
     • alumnes que cursen un PFI per segona vegada: 0 punts
     Anys d'escolarització a l'ESO i últim curs realitzat que s'acrediten amb el certificat de l'institut de procedència:
     • Per cada curs escolaritzat a l'ESO: 5 punts.
     Darrer curs realitzat a l'ESO que s'acredita amb el certificat de l'institut de procedència:
     • Si l'últim curs realitzat és 4rt d'ESO: 20 punts
     • Si l'últim curs realitzat és 3r d'ESO: 10 punts
     • Si l'últim curs realitzat és 2n d'ESO: 5 punts
     Les sol·licituds de preinscripció dels PFI-PTT s'ordenen segons els punts obtinguts en aplicar els criteris específics.
      

     A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que serveix per ordenar-les en cas d'empat després d'aplicar els criteris específics exposats. L'ordenació de les sol·licituds afectades per situació d'empat es fa en funció del número obtingut per sorteig públic.


     Encara no està disponible el formulari de preinscripció     Cap comentari:

     Publica un comentari a l'entrada